KATONAI MÁRIA TERÉZIA REND
Maria-Theresien-Orden

Az érdemrendek sorában elsők között alapították, és rangját tekintve az egyik legjelentősebb kitüntetés volt.


A Katonai Mária Terézia Rend alapítására a hétéves háború idején, 1757. június 18.-án, a csehországi Kolin mellett, Nagy Frigyes porosz király seregén aratott győzelem indította a királynőt.

Az alapításakor két, majd 1764-től középkereszttel kiegészítve három fokozatú érdemrend elnyeréséhez - a vallási és származási feltételek mellőzésével - olyan, nemcsak bátor, hanem önálló kezdeményezésű katonai teljesítmény szükségeltetett, amely nagyobb egység, sőt az egész ütközet kimenetele szempontjából is kedvező eredményt hozott.


A kérelmező kitüntetéséről a rendtagokból álló testület a káptalan döntött, amit a Rend nagymestere hagyott jóvá.

Mária Terézia alapítvánnyal tette lehetővé, hogy bizonyos számú rendlovag pénzjáradékban részesülhessen, s aki igényelte, nemességet /bárói címet/ is kaphatott pl.: uzsoki báró Szurmai Sándor, san Martino del Carsoi báró Heim Géza (ahol az előnév a fegyvertény helyére utal).
A Mária Terézia Rend a Monarchia felbomlásakor, 1919-ben Ausztriában törvényileg megszűnt.
A Rend káptalanja azonban még az időközben elhalálozott utolsó nagymester IV. Károly rendelkezése értelmében, 1931-ig végezte az első világháborús kitüntetési kérelmek elbírálását.


A jogfolytonosságra hivatkozva, 1938 november 4-én a Rend alapszabályához a következő függeléket csatolták:
"Mindaddig amíg Magyarországon a királyi hatalomba foglalt jogokat a kormányzó gyakorolja, a Rend nagymesteri teendőit Magyarországon a kormányzó látja el."

Ez időtől a Rend nagymesteri teendőit Horthy Miklós látta el, aki a Novara parancsnokaként az Otrantói-szorosban aratott gyözelme alapján a rend vitéze volt.
(Az osztrák-magyar haditengerészetről további képek)
Bár a magyar rendi káptalan több kérelmet elbírált, a második világháború idején csak egyetlen lovagkereszt adományozásra került sor (vitéz Oszlányi Kornél).
A kitüntetés átadására fényes külsőségek között a Budai várban 1944 januárjában került sor.

Én vitéz nagybányai HORTHY MIKLÓS Magyarország kormányzója,
ezennel tudtul adom, hogy a Katonai Mária Terézia Rend nagymesteri teendői ellátása során, arra fordítva legnagyobb figyelmet, hogy azokat a tábornokokat, törzs és főtiszteket, valamint zászlósokat akik a hadrakelt seregnél rendkivüli, okos és bátorszivű cselekedetekkel különösen kitüntették magukat,ebbe a lovagrendbe felvegyem és rendtársul elfogadjam, érdemeikhez mérten különösen és olyképpen jutalmazzam, hogy bölcs megfontoltságukat és vitézségüket a megbecsülésnek látható jele hirdesse, egyben pedig dicsőséges magatartásuknak az emléke késői nemzedékek számára is fenntartassék, helyesnek véltem hogy a fáradhatatlan szolgálati buzgóságával és bátor cselekvésével kitünt
vitéz OSZLÁNYI KORNÉL magyar királyi honvéd vezérörnagyot
a magyar királyi 9. honvéd könnyű hadosztály parancsnokát, az 1943-év január hó 17-28-a közötti Don menti harcokért ahol az oroszok téli tömegtámadása folytán szükségessé vált visszavonulásban Alexandrovka és Verchnje-Jurovónál személyének kimagaslóan vitéz, a legénységet sarkaló példás latbavetésével, öntevékeny kezdeményezéssel, sorozatosan válságos helyzeteken lett úrrá, majd a Don menti eredeti állásokban ellenséges tömegtámadásokkal dacoló 10 napi hősies kitartásával, hadosztályával - mint az utóvédek utóvédje - biztosította a voronyezsi hidfő tetemes német erőinek rendezett elvonulását, ami az általános hadászati helyzetre mélyreható kihatással volt,
a KATONAI MÁRIA TERÉZIA REND LOVAGJÁVÁ
kinevezzem, ilyenné avassam és ez okirat erejénél fogva ilyenként megerősítsem.
Ehhez képest elvárom, hogy vitéz OSZLÁNYI KORNÉL vezérörnagy e katonai rend lovagja képpen mindenkor és mindenben a rend alapszabályait, dicsőséges hagyományait fogja követni és a jövőben is azon lesz, hogy a Haza elismerésére méltóvá váljék.
Minek hiteléül ezt a nyilt levelemet nemcsak sajátkezü aláírásommal láttam el, hanem a rendi kancellárral, valamint a rend ügyvivőjével is ellenjegyeztettem és reá kormányzói pecsétemet függesztettem.
Történt kormányzói székvárosomban,
Budapesten az 1944-ik esztendő, kormányzóságom huszonnegyedik évének január havában.

HORTHY sk. JÓZSEF főherceg sk.


A Rendet az Ideiglenes Kormány szüntette meg 1945. június 20.-án.

 Adományozások:

        1757-1914    946   27% magyar
        1914-1931    123   30% magyar
        1938-1945     1
VISSZA A NYITÓLAPRA